Công trình nhà xưởng BK06 Xưởng DSV PCaG Khu B Pousung

Công trình nhà xưởng BK03 Xưởng dệt kim mặt giày Khu B Pousung

Công trình xây mới nhà xưởng K2 Hiện đại hóa VY - Khu K Pousung